MAP OF PUERTO SANTIAGO


WEATHER IN PUERTO SANTIAGO


JAN18,6 ºC

FEB18,8 ºC

MAR19,9 ºC

APR20,7 ºC

MAY21,8 ºC

JUN23,8 ºC

JUL26,3 ºC

AUG27,5 ºC

SEP26 ºC

OCT24,4 ºC

NOV21,5 ºC

DEC19,5 ºC

OUR HOTELS IN PUERTO DE SANTIAGO


From {#}PF_LAGOS{#} per room
BLUESEA Lagos de Cesar

BLUESEA Lagos de Cesar

Puerto de Santiago, Tenerife